Trung tâm hậu cần thương mại điện tử

• Trung tâm hậu cần xuyên biên giới cho hàng hóa xuất nhập khẩu ở cả hai đầu.
• Dịch vụ khai thuê hải quan.
• Trung tâm phân phối Thương mại điện tử: Tự động phân loại, sàng lọc an ninh, cân hàng hóa, kết nối với các phương tiện vận chuyển khác nhau.
• Hoàn thành thủ tục hải quan, bãi kiểm tra hàng hóa.
• Kho chuyên dụng: Quy hoạch 03 kho (01 kho diện tích 10.000m2 và 02 kho diện tích 7.000m2 mỗi kho)

Đối tác