Các hiệp hội tham gia

Hiệp hội Logistics Tp. Hồ Chí Minh - HLA

Hiệp hội Đại Lý và môi giới hàng hải Việt Nam – VISABA

Chứng chỉ ISO 9001:2015 - Bureau Veritas cấp chứng nhận.

Đối tác